Algemene voorwaarden, levering, retournering en verzendkosten NeoKleertjes Premature kleertjes

De algemene voorwaarden en het privacybeleid van NeoKleertjes zijn voor het laatst aangepast op 3 oktober 2021

NeoKleertjes
neokleertjes@gmail.com
0640942215
kvk-nummer: 82871280

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Aanbod en overeenkomst
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NeoKleertjes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen NeoKleertjes en consument.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als NeoKleertjes gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden NeoKleertjes niet.
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal NeoKleertjes voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij NeoKleertjes zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 6. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 7. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt NeoKleertjes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door NeoKleertjes is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Leveringstermijn
 1. NeoKleertjes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan NeoKleertjes kenbaar heeft gemaakt.
 3. NeoKleertjes zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Indien de consument op verzoek een product laat maken door NeoKleertjes, dan zal de levertijd in overleg met de consument vastgesteld worden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal NeoKleertjes het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij NeoKleertjes tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan NeoKleertjes bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Betaling dient te geschieden middels iDeal of vooruitbetaling via bankbetaling op rekeningnummer: NL76KNAB0408920467.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NeoKleertjes te melden.
Ruilen en retourneren
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. NeoKleertjes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, een bevestiging heeft ontvangen van de bestelling.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via emailadres: neokleertjes@gmail.com.
 5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van aankoop, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de NeoKleertjes. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door NeoKleertjes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 8. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 10. Als NeoKleertjes de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 11. NeoKleertjes vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief verzendkosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij NeoKleertjes aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 12. NeoKleertjes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 13. NeoKleertjes kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als NeoKleertjes dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 14. Producten die op verzoek van de consument speciaal gemaakt zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.